Dziękujemy za zainteresowanie ofertą, nasze usługi dla firm obejmują między innymi:

Sprzątanie

Pranie

Obsługa placów składowych / magazynowych

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Amar Sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie, informuję szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.58.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie gminy Pszów obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 25 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2021 r.

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH

Lp. Wyszczególnienie cen i stawek opłat Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy zł/m-c 5,00 5,40

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ ZA PUNKT POBORU WODY

Lp. Grupa taryfowa Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. – małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym, zł/m-c 9,05 9,77
2. – średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40 zł/m-c 54,21 58,55
3. – duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym. zł/m-c 136,60 147,53

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

44-370 Pszów, ul. Ks. Pawła Skwary 29

AMAR Sp. z o.o.
TEL: 32 455 88 96 amar@amar.biz.pl
KRS: 0000152193, NIP: 6470523827, REGON: 272139230