Działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z dnia 23.02.2017) „AMAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Pszowie ogłasza taryfę  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług na terenie gminy Pszów na okres od  01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,

 

 

 

WYSOKOŚC CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH

 

Lp.

Wyszczególnienie cen i stawek opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

 

1.

 

Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy

 

 

zł/m3

 

 

4,90

 

 

5,29

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

 

 

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMNTOWEJ

ZA PUNKT POBORU WODY

 

Lp.

Rodzaj wodomierza

 

 

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

1.

- małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza fi 25 i mniejszym,

 

 

zł/m-c

 

8,85

 

9,56

2.

- średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3/h nie większe niż 10m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza od fi 32 do fi 40

 

 

zł/m-c

 

53,00

 

57,24

3.

- duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza fi 50 i większym.

 

 

zł/m-c

 

134,00

 

144,72

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%