Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Amar Sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie,
informuję szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.58.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie gminy Pszów obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 25 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2021 r.

 

 

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH

 

Lp.

Wyszczególnienie cen i stawek opłat

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

 

1.

 

Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy

 

 

zł/m3

 

 

5,00

 

 

5,40

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ

ZA PUNKT POBORU WODY

 

Lp.

Grupa taryfowa

 

 

Jednostka miary

Ceny i stawki opłat

Netto

Brutto

1.

- małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym,

 

 

zł/m-c

 

9,05

 

9,77

2.

- średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40

 

 

zł/m-c

 

54,21

 

58,55

3.

- duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym.

 

 

zł/m-c

 

136,60

 

147,53

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%